Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2007

Ενεργός συμμετοχή μαθητών στα σχέδια εργασίας με τη χρήση ιστολογίων (Blogs) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αλέξανδρος Β. Γκίκας-1, Δημήτριος Κονετάς-2, Μαριάννα Βιβίτσου-3, Νίκη Λαμπροπούλου-4, Ηλίας Οικονομάκος-5
1-Καθηγητής ΠΕ01 Θεολόγος Δ/θμιας Εκπ/σης Γυμνάσιο-Λύκειο Προαστίου Καρδίτσας, Μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ
2-Μηχ/κός Η.Υ. & Πληροφορικής, Υποψήφιος διδάκτωρ ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
3-Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας, αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
4-Δασκάλα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Centre for Interactive Systems Engineering, London South Bank University
5-Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ20 Δ/θμιας Εκπ/σης 3ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας (Εσπερινό)
Περίληψη.
Στη σημερινή εποχή τα διαδικτυακά περιβάλλοντα βοήθησαν στην κατάργηση των χρονικών, τοπικών και πολιτισμικών ορίων. Η φιλοσοφία του νέου Web2.0 αντικατοπτρίζεται στη συνεργασία των χρηστών. Μέρος αυτής της εξέλιξης είναι η εκπαίδευση. Σήμερα, γίνονται προσπάθειες οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και ειδικότερα η εφαρμογή των υπηρεσιών του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση, η Διαδικτυακή Εκπαίδευση ή Τηλεκπαίδευση, να γίνουν αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι συνεργατικές προσεγγίσεις παραμένουν το κλειδί για την επιτυχία της διαδικτυακής εκπαίδευσης (Kojiri et al, 2002 & Kotas et al, 2002).
Η σύγχρονη αυτή τάση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υιοθέτηση μεθόδων που υποστηρίζουν την ένταξη έμμεσων διδακτικών πρακτικών, εναλλακτικών και συμπληρωματικών, ως προς την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία. Η μέθοδος Project, αποτελεί μια αξιόλογη εναλλακτική διδακτική πρόταση και παράλληλα μια παιδαγωγική καινοτομία, καθώς τα σχέδια εργασίας (projects) παρέχουν γόνιμο έδαφος για την απόκτηση της γνώσης βιωματικά (Ματσαγγούρας, 2003). Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις αρχές και προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν τη μέθοδο αλλά και η διαμόρφωση προτάσεων καλής διδακτικής πρακτικής ήταν ένας βασικός στόχος του τηλεμαθήματος Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας από την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/).
Το Project, είναι ένα εγχείρημα που συσχετίζεται με τον προσδιορισμό και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μέσω δυναμικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Η πρόκληση στην όλη διαδικασία έγκειται στην κατάλληλη κατανομή και ενσωμάτωση των δεδομένων/πληροφοριών που προκύπτουν από τη διερεύνηση πηγών και την αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων, μαθητών-εκπαιδευτικών.
Επομένως, σε ένα σχέδιο εργασίας (Project), σύμφωνα με τα στάδια που προτείνονται από τον Frey (1988) και με στόχο τη συνεργατική μάθηση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες (π.χ. συλλογής υλικού σχετικού με τα αντικείμενα μελέτης των προγραμμάτων, σύνδεσης με ιστοχώρο και μεταφόρτωσης του υλικού, προετοιμασίας εκδηλώσεων – παρουσιάσεων). Κάθε μαθητής εντάσσεται στην ομάδα εργασίας που διαπραγματεύεται θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά του. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό- και ετερο-αξιολόγηση (δηλ. από τους ίδιους αλλά και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα). Μπορούν επίσης να εκπονηθούν ομαδικές εργασίες σε πραγματικές περιπτώσεις και να γίνει διδασκαλία σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Ένας χώρος ή τομέας ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη είναι τα Διαδικτυακά Ασύγχρονα Περιβάλλοντα Εργασίας. Η υπηρεσία για τη δημιουργία blog και ο χώρος φιλοξενίας τους παρέχονται δωρεάν από διάφορους πάροχους ιστολογίων (bloghost). Πρόκειται για μια μορφή ιδιότυπης ιστοσελίδας που κατασκευάζεται γρήγορα ακολουθώντας απλά βήματα. Διαθέτουν φιλικό & εύχρηστο περιβάλλον και προσφέρονται για τη στέγαση των ενδιαφερόντων των χρηστών. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου για παιδαγωγικούς στόχους είναι πολυδιάστατη, γι’ αυτό στο εξής θα αναφερόμαστε στα blogs (web+logs= blogs) και ως ιστολόγια ή διαδικτυακά διαδραστικά ημερολόγια (ΔΔΗ) (Βιβίτσου, 2005).
Έτσι, η δημιουργία ενός ΔΔΗ από τον εκπαιδευτικό, το οποίο είναι ένα από τα εργαλεία του Web2.0, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της Συνδυαστικής Μάθησης, εντάσσοντας το Διαδίκτυο και την επικοινωνία με ασύγχρονο περιεχόμενο, στη διδακτική και γενικότερα στην παιδαγωγική διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά
Νέο Web2.0, Μέθοδος Project, Διαδικτυακά διαδραστικά ημερολόγια ή ιστολόγια (blogs), Συνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, Συνδυαστική μάθηση.

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή