Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2007

Η Πολλαπλή Χρήση της Τηλεδιάσκεψης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση των Ελλήνων Εκπαιδευτικών μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σοφία Παπαδημητρίου1, Νίκη Λαμπροπούλου2, Παναγιώτης Καμπύλης3, Νίκος Μηνάογλου 4 , Μαριάννα Βιβίτσου5, Δημήτρης Κονετάς6, Μιχάλης Παρασκευάς7 , Ηλίας Οικονομάκος, 8 Αλέξανδρος Γκίκας9

1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β/θμιας Εκπ/σης, 2 Υποψήφια Διδάκτορας, Centre for Interactive Systems Engineering, London South Bank University, UK,

3 Υποψήφιος Διδάκτορας, Υπότροφος ΙΚΥ, Department of Computer Science & Information Systems, University of Jyväskylä, Finland, 4 Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, 5 Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας Β/θμιας Εκπ/σης, 6 Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 7 Τεχνικός,Υπεύθυνος Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, ΙΤΥ,

8 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β/θμιας Εκπ/σης, 9 Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ,

Περίληψη

Tο Μάρτιο του 2007 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό μάθημα Μέθοδος Project μέσω των υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τη συμμετοχή Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του μαθήματος έγινε πολλαπλή χρήση του εργαλείου της τηλεδιάσκεψης, με τεχνικές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με σκοπό την άμεση επαφή και ανάδραση μεταξύ των η-εκπαιδευτών και των η-εκπαιδευόμενων και τη δημιουργία διαδικτυακής μαθησιακής κοινότητας. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν ερευνητικά ερωτήματα, σε σχέση με τις προτεινόμενες προσεγγίσεις και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Στην εισήγησή μας επιδιώκουμε την παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας συνδυάζοντας ποιοτικές και ποσοτικές μεθοδολογίες.

Λέξεις κλειδιά: διαδικτυακή εκπαίδευση, συνεργατική μάθηση, τηλεδιάσκεψη, μάθηση μέσω παρατήρησης της μαθησιακής διαδικασίας, κοινωνικά δίκτυα, μέθοδος Project, διαδικτυακή μαθησιακή κοινότητα.

Abstract

The 'Project Method' e-course was implemented on the e-learning Moodle platform of the Greek Schools Network in March 2007. The course primarily aimed to enable Greek primary and secondary state school teachers to develop their knowledge and skills as to the successful integration and effective exploitation of second internet generation (Web 2.0) tools into classroom procedure. Within this framework video-conferencing tools were used through the application of synchronous and asynchronous e-learning techniques, aiming to facilitate the communication and interaction among e-tutors and e-learners and the development of an online learning community. During the process several research questions emerged concerning the proposed approaches and the use of tools. This paper aims to present and discuss participation data, which were gathered at the post-e-course stage and resulted through the application of qualitative and quantitative methodologies.

Εισαγωγή

Στη μεταβαλλόμενη κοινωνία που ζούμε, οι γνώσεις ανανεώνονται με ταχείς ρυθμούς και επιβάλλουν την περιοδική επανάληψη της εκπαίδευσης σε όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Η καθιέρωση του Διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας δημιούργησε νέες προοπτικές ανάπτυξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η μεταφορά της πληροφορίας με υψηλές ταχύτητες και σε διάφορες μορφές (εικόνα, ήχος, κείμενο, υπερκείμενο, video, animation), συμβάλλει στην απελευθέρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το χώρο, το χρόνο και το μονοδιάστατο τρόπο αναζήτησης, παρουσίασης και διακίνησης της πληροφορίας και της γνώσης.

Το Διαδίκτυο βρίσκεται υπό διαρκή εξέλιξη δημιουργώντας νέα περιβάλλοντα όπου οι βασικές ιδέες για την κοινωνία, την εκπαίδευση, το εμπόριο και τη διασκέδαση αναθεωρούνται, ανασχηματίζονται και διευρύνονται. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, και ειδικότερα η αποτελεσματικότητα της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης στη διαδικασία της μάθησης έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις και προβληματισμούς. Ένα συνεργατικό εργαλείο Α΄ γενιάς της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης αποτελεί η τηλεδιάσκεψη. Το Μάρτιο του 2007 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό μάθημα Μέθοδος Project, με συμμετοχή 128 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας εργαλεία που προσέφερε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στα πλαίσια του τηλεμαθήματος χρησιμοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη πολλαπλών σημείων, αρχικά σε εικονική αίθουσα και κατόπιν με κατακερματισμό των μονάδων της σε ερευνητικό περιβάλλον ώστε να υποστηρίξει το συνεργατικό διάλογο και να αποτελέσει ένα εργαλείο σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή