Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

3η Ημερίδα για τις Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ3η Ημερίδα για τις Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Αθηνά, 10 Σεπτεμβρίου 2015
INNOVATHENS, «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων,
Κτίριο Αεροφυλάκιο 2, Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» σας προσκαλεί στην τρίτη ημερίδα του με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των τριών σειρών εκπαίδευσης που οργάνωσε στο πλαίσιο του έργου Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (http://ma.ellak.gr).
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα πεπραγμένα της μονάδας αριστείας ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» στη συνολική διάρκεια του έργου, τόσο όσον αφορά στις εκπαιδευτικές δράσεις της μονάδας όσο και στο συντονιστικό της ρόλο για την ανάπτυξη και εξελληνισμό ανοιχτού λογισμικού και υπηρεσιών από τους εκπαιδευόμενούς της.
Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις της μονάδας αριστείας θα γίνει ανασκόπηση των εκπαιδευτικών στόχων και αποτελεσμάτων των θεωρητικών σεμιναρίων και των σχολείων ανοιχτού κώδικα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών εκπαιδευτικών σειρών στις θεματικές περιοχές: «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών», «Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον» και «Μεταφορές - Ναυτιλία».
Σε σχέση με το σκέλος των συνεισφορών λογισμικού θα παρουσιαστούν τα ευρωπαϊκά έργα “OpenDataMonitor” (http://project.opendatamonitor.eu/) και “PublicaMundi” (http://publicamundi.eu/) στα οποίο οι συνεισφορές των εκπαιδευόμενων του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» ήταν οι σημαντικότερες. Το OpenDataMonitor , έχει ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας λογισμικού για τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση μεταδεδομένων από καταλόγους ανοικτών δεδομένων, με απώτερο σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης της διαθεσιμότητας ανοικτών δεδομένων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και σε διάφορους τομείς. Στα πλαίσια της παρουσίασης θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα του έργου και θα επιδειχθούν οι σημαντικότερες λειτουργίες και οι προσφερόμενες προγραμματιστικές διεπαφές.
Το PublicaMundi από τη μεριά του αποσκοπεί στο να κάνει ευκολότερη τη δημοσίευση, αναζήτηση και αξιοποίηση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης θα επιδειχθεί η ανεπτυγμένη λειτουργικότητα αλλά και οι προγραμματιστικές διεπαφές και οι ανοιχτές υπηρεσίες που διατίθενται στους προγραμματιστές για περεταίρω αξιοποίηση. Τέλος θα ακολουθήσει εκπαίδευση εκπροσώπων φορέων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι προαναφερθείσες τεχνολογίες για τη δημοσίευση και ελεύθερη διάθεση των συνόλων γεωχωρικής πληροφορίας που διαθέτουν.
Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στον πολυχώρο INNOVATHENS Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Είναι επιθυμητό να φέρετε μαζί σας και τον φορητό υπολογιστή σας.

       ΑΤΖΕΝΤΑ
10:00 – 10:30
Υποδοχή
10:30 – 10:45
Καλωσόρισμα, παρουσίαση του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»
Σπύρος Αθανασίου
Το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
10:45 – 11:30
Παρουσίαση των πεπραγμένων του έργου Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ
Θοδωρής Στρατιώτης
Το έργο OpenDataMonitor
11:30 – 12:00
Παρουσίαση του έργου OpenDataMonitor, της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας, των βασικών συστατικών για τη συλλογή, επεξεργασία, ολοκλήρωση και ανάλυση μεταδεδομένων, και των παρεχόμενων προγραμματιστικών διεπαφών.
Βασίλης Καφφές
Διάλειμμα
Το έργο PublicaMundi
12:30 – 13:15
Παρουσίαση του έργου PublicaMundi, των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης γεωχωρικής πληροφορίας, και των προγραμματιστικών διεπαφών του Data API και Mapping API.
Άγγελος Τζώτσος
Πρακτική εκπαίδευση στη δημοσίευση δεδομένων και στην ομογενοποίηση μεταδεδομένων
13:15 – 13:45
Επίδειξη της διαδικασίας επεξεργασίας στοιχείων φορέα, διαχείρισης χρηστών/ανάθεσης ρόλων και δημοσίευσης γεωχωρικών δεδομένων
Θοδωρής Στρατιώτης
13:45 – 14:15
Επίδειξη της διαδικασίας ομογενοποίησης μεταδεδομένων από διαφορετικές πηγές
Θοδωρής Ράιος
14:15 – 16:00
Πρακτική εξάσκηση

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή